Danh Sách Các Nước Miễn Thị Thực Vào Việt Nam

MIỄN THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM

 • QUỐC GIA
  LOẠI HỘ CHIẾU THỜI GIAN CƯ TRÚ NGÀY HIỆU LỰC
  Ngoại giao
  Công vụ Thông thường (cho mục đích chính thức) Bình thường Thủy thủ
  Armenia x x 90 ngày 06-Aug-12
  Afghanistan (Islamic State) x x không quy định 26-Feb-88
  Albania (Republic) x x không quy định 1-Oct-56
  Algeria (People’s Democratic Republic) x x 90 ngày 2-Jan-95
  Angola x x 30 ngày 3-Apr-08
  Argentina (Republic) x x 90 ngày 13-Nov-99
  Azerbaijan x x 1 tháng 21-Aug-10
  Bangladesh (People’s Republic) x x 90 ngày 10-Jul-99
  10-Jul-99Belarus (Republic) x x không quy định 24-Nov-93
  Brazil (Federative Republic) x x 90 ngày 8-Jul-09
  Brunei Darussalam x x x 14 ngày 1-Aug-07
  Bulgaria (Republic) x x 90 ngày 12-Dec-10
  Cambodia (Kingdom) x x x không quy định chohộ chiếu ngoại giaovà công vụ / 30ngày đối với hộ chiếu phổ thông 30-Nov-79
  5-Dec-08
  Chile (Republic) x x 90 ngày 25-Jun-05
  China (People’s Republic) x x x 30 ngày 15-Mar-92
  Colombia (Republic) x x 90 ngày 28-Mar-12
  Croatia (Republic) x x 30 ngày 27-Mar-10
  Cuba (Republic) x x x x không quy định 31-Aug-81
  Czech (Republic) x x 90 ngày 13-Feb-00
  Denmark (Kingdom) x x x 15 ngày 1-May-05
  Dominican (Republic) x x 90 ngày 29-Sep-07
  Ecuador (Republic) x x 90 ngày 19-Sep-07
  Egypt x x 90 ngày 8-Aug-11
  El Salvador (Republic) x x 90 ngày 30-May-11
  Estonia x x 90 ngày 20-May-14
  Finland (Republic) x x x 15 ngày 1-May-05
  France (Republic) x x 03 tháng 1-Jul-05
  Germany x x 90 ngày 1-Nov-13
  Hungary (Republic) x x 90 ngày 1-Aug-93
  India (Republic) x x 90 ngày 23-Mar-95
  Indonesia (Republic) x x x 30 ngày 19-Sep-98
  Iran (Islamic Republic) x x 01 tháng 1-Jun-94
  Iraq (Republic) x x 90 ngày 1-Dec-01
  Israel x x 90 ngày 06-Dec-12
  Italy x x 90 ngày 20-Jan-12
  Japan x x x 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông 1-May-05
  1-Jul-04
  Kazakhstan (Republic) x x 30 ngày 11-Apr-10
  Korea (Democratic People’s Republic) x x không quy định 1-Oct-56
  Korea (Republic) x x x 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông 13-Jan-99
  1-Jul-04
  Kyrgyzstan (Republic) x x x không quy định 15-Jul-81
  Laos (People’s Democratic Republic) x x x x 30 ngày 17-Jul-77
  5-Mar-04
  Malaysia x x x 30 ngày 25-Nov-01
  Mexico (United States) x x 90 ngày 4-Feb-02
  Myanma x x x 90 ngày 26-Oct-13
  Moldova (Republic) x x 90 ngày 23-May-03
  Mongolia x x 90 ngày 6-Feb-00
  Montenegro x x 90 ngày 1-Sep-00
  Morocco (Kingdom) x x 90 ngày 19-Dec-04
  Mozambique (Republic) x x 90 ngày 9-Feb-09
  Myanmar (Union) x x 30 ngày 11-Aug-98
  Nicaragua (Republic) x x không quy định 14-Mar-83
  Norway (Kingdom) x x x 15 ngày 1-May-05
  Pakistan (Islamic Republic) x x 90 ngày 2-Mar-07
  Panama (Republic) x x 90 ngày 4-Nov-02
  Paraguay (Republic) x x 90 ngày 26-Oct-08
  Peru (Republic) x x 90 ngày 2-Jun-06
  Philippines (Republic) x x x 21 ngày đối với hộ chiếu phổ thông 1-Apr-00
  Poland x x 90 ngày 14-Mar-12
  Romania x x không quy định 1-Dec-56
  Russia (Federation) x x x 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông 20-Feb-1994
  (amended 02-Jan-2005)
  1-Jan-09
  Serbia x x 90 ngày 1-Sep-00
  Seychelles x x 90 ngày 02-Dec-12
  Singapore (Republic) x x x x 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông 10-May-97
  1-Dec-03
  Slovak (Republic) x x 90 ngày 24-Feb-07
  Slovenia x x 90 ngày 23-Jan-11
  South Africa (Republic) x x 90 ngày 23-Jun-07
  Spain (Kingdom) x x 90 ngày 31-Aug-10
  Sri Lanka (Democratic Socialist Republic) x x 90 ngày 19-Sep-03
  Sweden (Kingdom) x x x 15 ngày 1-May-05
  Switzerland (Confederation) x x 90 ngày 16-Aug-09
  Tanzania (United Republic) x x 90 ngày 23-Feb-11
  Thailand (Kingdom) x x x 30 ngày 20-Feb-04
  Tunisia (Republic) x x 90 ngày 21-Jan-09
  Turkey (Republic) x x 90 ngày 7-Jun-07
  Ukraine x x x x 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông 6-Dec-93
  United Arab Emirates (UAE) x x 90 ngày 22-Jul-11
  Uruguay (Republic) x x 90 ngày 15-Jun-08
  Uzbekistan x x 60 ngày 4-Jun-10
  Venezuela (Bolivarian Republic) x x 90 ngày 17-Nov-06