Liên Hệ

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
Điện thoại:  
Văn phòng: (+65) 64625938
Lãnh sự: (+65) 64625994
Thương vụ: (+65) 64683747
Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709
Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 66692467
Khẩn cấp ngoài giờ:
Các vấn đề lãnh sự (visa, hộ chiếu, bảo hộ công dân,…):
– Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân: (+65) 96282399
– Ông Nguyễn Trọng Hiếu: (+65) 88268899
Các vấn đề chung:
– Bà Khuất Thị Hồng Hạnh: (+65) 90287874
Fax: 
Văn phòng: (+65) 64689863
Lãnh sự: (+65) 64625936
Thương vụ: (+65) 64670458
Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709
Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: (+65) 96579928
Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn
Website: www.vietnamembassy-singapore.org
 Giờ làm việc:
Thứ Hai đến thứ Sáu
09.00 hrs – 12.00 hrs
15.00 hrs – 17.00 hrs
Thời gian tiếp khách lãnh sự:
Thứ Hai đến thứ Sáu
09.00 hrs – 12.00 hrs: Thị thực
15.00 hrs – 17.00 hrs: Các công việc lãnh sự khác